Reglement

Reglement  versie: 01-2018

Art. 1 “De Spelsleutel” is als zodanig eigendom van De Goudblinkers.

Art. 2 “ De Spelsleutel” zal 3 weken voor Carnaval in het spel gebracht worden door “de Sleutelwacht”.

Art. 3 Het plaatsen van de “De Spelsleutel” is aan de volgende voorwaarden gebonden:
Minimaal 25% moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
Onder openbare weg wordt verstaan: Alle wegen die zijn aangegeven op de
– Alle wegen die zijn aangegeven op de plattegrond zoals deze is afgebeeld op deze site onder het kopje ‘plattegrond’.
– Alle officiële fiets- en voetpaden die zijn aangegeven met een verkeersbord. Het kan zijn dat er een vertakking van een fietspad is waarbij een bordje zou kunnen ontbreken, dan kun je dit toch beschouwen als fietspad van de hoofdpad. Wij denken dat iedereen wel in kan schatten of het een officieel voet- of fietspad is… bij vragen of twijfel kun je contact opnemen met “De Sleutelwacht”.
“De Spelsleutel” mag niet op privé-terrein verstopt worden;
“De Spelsleutel” mag niet hoger dan 2 meter boven de grond liggen, vanaf hoogste punt sleutel gemeten;
“De Spelsleutel” moet binnen de rode lijnen van het spelgebied verstopt worden;
De maximale afstand vanaf de openbare weg tot de verstopplaats van de “Spelsleutel” mag niet meer dan 25 meter bedragen;
“De Spelsleutel” mag op of in het water worden geplaatst, ook ingraven is toegestaan.

Art. 4 Na de vondst van “De Spelsleutel” moet hij binnen 1 uur afgemeld worden bij “De Sleutelwacht”. Binnen 12 uur dient de vinder van “De Spelsleutel” de nieuwe verstopplaats en een tip aan “De Sleutelwacht” door te geven. Indien dit niet gebeurd dan zullen 5 punten in mindering gebracht worden. De tip wordt door “De Sleutelwacht” beoordeeld en akkoord bevonden. Wanneer “De Spelsleutel” niet gevonden is voor 18.00 uur dient de laatste vinder een nieuwe tip door te geven aan “De Sleutelwacht”. Als dit niet gebeurd zullen 5 punten in mindering gebracht worden.
De tip mag bestaan uit synoniemen, deze moeten wel van de site “https://puzzel.woordenboek.nu/woordenboek/synoniemen/” afkomen. Andere sites en apps zijn niet toegestaan, dit zal worden gecontroleerd.
(Een tip mag maximaal uit 20 woorden bestaan.
Een hussel mag gebruikt worden maar moet dan wel tussen (aanhalingstekens) staan.

Art. 5 Na melding zal “De Sleutelwacht” zich ter plaatse op de hoogte stellen van de nieuwe verstopplaats. Indien naar het oordeel van “De Sleutelwacht” de nieuwe vinder onreglementair heeft/hebben gehandeld, moet de “De Spelsleutel” worden verplaatst.

Art. 6 Eenmaal daags wordt om stipt 19.00 uur de tip kenbaar gemaakt.
Degene die “De Spelsleutel” in zijn bezit krijgt is verplicht om binnen 1 uur een melding te doen naar de “De Sleutelwacht” , onder vermelding van:
– Ligging van “De Spelsleutel” .
– Naam deelnemende persoon/groep.
Tel.nr. en e-mailadres van de contactpersoon.
– Eerste “Tip” + uitleg.
Na afmelding moet de “De Spelsleutel” binnen 12 uur weer worden verstopt.

Art. 7 Puntenklassement:
De groep die de “De Spelsleutel” vindt , verstopt en een tip doorgeeft en dit alles goed word bevonden bij controle door “De Sleutelwacht” krijgt 10 punten,
Elke volgende dag dat er een vervolgtip wordt uitgebracht komen er 10 punten bij;
Indien niet tijdig een tip wordt doorgegeven worden 5 punten in mindering gebracht;
De stand wordt dagelijks aangepast op de website.
Bij niet reglementair handelen beslist “De Sleutelwacht” over puntenvermindering;
Indien “De Sleutelwacht” voor onnodige redenen word benadert via de telefoon of een ander middel van communicatie zullen hiervoor 5 punten in mindering worden gebracht.

Art. 8 Tijdens het Brandeliersbal op carnavalszaterdag zal “De Spelsleutel” overhandigd worden door de laatste vinder aan “De Sleutelwacht”

Art. 9 Het spel om “De Spelsleutel” moet altijd gezien worden als een sportief element van CS de Brandeliers & De Goudblinkers. Dit reglement moet dan ook sportief worden nageleefd (gevaarlijke situaties moeten vermeden worden).

Art. 10 “De Sleutelwacht” kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, toegebracht aan personen, roerende en/of onroerende zaken, die op welke manier dan ook betrokken zijn (geweest),bij het spel om “De Spelsleutel”.

Art. 11 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarover geschil van mening mocht bestaan, is/zijn de beslissing(en) van “De Sleutelwacht” bindend.

Art. 12 “De Sleutelwacht” bestaat uit de volgende personen:
Bram Rijkers 06 29 90 86 04
Ryan Verhagen (06) 12 30 72 11

Wij wensen ieder een geweldig sportief en gezellig zoekplezier toe.

Opgemaakt door “De Sleutelwacht”

Spread the love